Senast ändrad: 30 januari 2017

Sfi med digitalt stöd – roligt och individanpassat

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren. Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel. I Sandviken har en satsning på läsplattor och kompetensutveckling förändrat sfi-undervisningen i grunden.

I Sandviken har lärarna arbetat med digitala hjälpmedel i sfi-undervisningen i snart tre år. Det började med att sfi Sandviken fick projektmedel från Skolverket för att köpa in läsplattor till eleverna. I samband med det tog de sig tid att kompetensutveckla samtliga sfi-lärare på kommunen. Pernilla Blom, som är lärare och ansvarig för det digitala arbetet i Sandviken, konstaterar att de numer nästan har ett helt digitalt arbetssätt.

- Vi kan arbeta med flippat klassrum, vi har skapat egna undervisningsfilmer, vi har en egen youtube-kanal och varje klass har en egen blogg. Det ser lite olika ut på olika nivåer, men alla lärare använder digitala verktyg i sin undervisning.

Sfi Sandviken har också gått över till ett digitalt läromedel som huvudsaklig kursbok på samtliga kurser. Det gör att möjligheten till individanpassning ökar dramatiskt. Sfi skiljer sig från andra utbildningsformer då många elever tillkommer under terminen och andra slutar. Det gör att det kan vara svårt att använda konventionella läromedel.

- Om en klass är på kapitel fyra i en bok och så kommer det en ny elev som måste läsa ifatt på egen hand. I och med att vi har ett digitalt läromedel gör den nya eleven ett test när den börjar och placeras automatiskt på rätt nivå. Det har blivit mycket effektivare för eleverna, säger Pernilla.

Genom att ha tillgång till läsplattor i Sandviken är det också möjligt att låna hela klassuppsättningar av e-böcker. Det är spännande för eleverna, men också för lärarna, som ständigt kan förnya sina lektioner och utifrån målgruppens behov använda ny litteratur.

I och med det stora antalet flyktingar som kom till Sverige under hösten 2015 kommer behovet av sfi inom de närmsta åren att öka kraftigt. Björn Andersson arbetar på SKL och är ansvarig för sfi-frågor. Han menar att det är en fördröjning i systemet och därför först nu blir en markant ökad efterfrågan.

- I nuläget finns det cirka 3 500 sfi-lärare, och det skulle enligt våra uträkningar behövas uppemot 2 000 till under 2017 om inget görs annorlunda

Här har SKL identifierat digitaliseringen som en möjlig dellösning på problemet.

- Vi skulle önska att staten gjorde en kraftsamling kring det här området och satsade på ett nationellt och gratis digitalt läromedel för sfi och svenska som andraspråk. Vi tror att det här kan få väldigt positiva effekter på lång sikt, men även på kort sikt nu när ansökningstiderna är så pass långa. Då skulle de asylsökande kunna börja studera redan under ansökningstiden.

Fakta

  • Sfi är en av Sveriges mest individualiserade utbildningsformer med tre studievägar och fyra kurser.
  • SKL har tagit fram sju åtgärdsförslag för att komma till rätta med lärarbristen inom sfi

Sju åtgärdsförslag, skl.se

  • Från och med 1 juli 2016 är inte sfi en egen skolform utan utgör en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Dela