Senast ändrad: 6 april 2017

Mer tid till socialt arbete när datorn fattar enkla beslut

Brist på socialsekreterare, långa handläggningstider och pressad budget fick socialtjänsten i Trelleborgs kommun att söka nya arbetssätt. Genom e-tjänster har de minskat handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna. Nästa steg är att automatisera själva handläggningen.

– Med tanke på hur stor del av kommunens budget socialtjänsten utgör är det förvånande att digitaliseringen inte har kommit längre. Det ville vi ändra på, berättar Roger Granat som är avdelningschef på socialtjänsten i Trelleborgs kommun.

Under ett par år har kommunen infört digitala lösningar för att frigöra administrativ tid så att handläggarna kan ägna mer tid åt kundnära socialt arbete. Efter att ha varit först i Sverige med att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd, har de nu även infört en digital beräkning av avgifter inom hemtjänsten.

– Det har varit viktiga steg, inte minst eftersom tjänsterna ökar servicen till medborgarna. Men det krävs fortfarande att handläggaren i sin tur knappar in en hel del uppgifter manuellt. säger Roger Granat.

Bedömer och fattar beslut

För att få större utväxling av de digitala underlagen krävs det även att handläggningen blir digital. Genom att koppla en ny programvara till verksamhetssystemet automatiseras några utvalda processer.

– Programvaran fyller i uppgifter i verksamhetssystemet, gör bedömningar, fattar beslut och skickar beställningar vidare, berättar Roger Granat.

Inledningsvis handlar det om att automatisera enkla och regelstyrda saker, som till exempel handläggning av avgifter. Men Trelleborgs kommun kommer även att automatisera en del interna processer, som att nyanställda får sekretessblanketter och rätt behörighet till lokaler och verksamhetssystem.

– Det är sådant som tar en hel del tid i anspråk men som med programvaran går att sköta utan att en person är inne och handlägger, säger Roger Granat.

Vid mer komplicerade ärenden gör programvaran förberedelsearbetet, men sedan tar en handläggare vid.

– Socialsekreteraren slipper de administrativa delarna och kommer in i ärendet när det krävs en mer kvalificerad bedömning, säger Roger Granat.

Programvarans arbete loggas och kan kontrolleras i efterhand. Inledningsvis kontrollerades alla beslut, men då allt varit rätt utfört övergår kontrollen nu till stickprov.

Tränar upp bedömningsförmågan

Nästa steg är att använda artificiell intelligens. Då kommer programvaran att automatiskt kunna uppdatera när det kommer nya riktlinjer. Den kommer också att kunna dra slutsatser utifrån ärenden den handlagt och på sätt träna upp sin bedömningsförmåga.

Roger Granat tror också att automatiserad handläggning i framtiden kan bidra till en smidigare samverkan mellan kommunen och regionen vid exempelvis vårdplanering.

– Programvaran kanske automatiskt kan fatta förhandsbeslut om det stöd sjukvården föreslår att personen får vid hemkomst.

Handläggarna i Trelleborg är hittills mycket positiva.

– De arbetsuppgifter som försvinner är det ingen som saknar. Nu får handläggarna göra mer av det som de är bra på - exempelvis mer komplicerade avvägningar och motiverande arbete med medborgarna. Och ingen i vår bransch har anledning att tro att jobben försvinner, säger Roger Granat.

Läs vidare

Dela