Senast ändrad: 22 augusti 2016

Digitala prov minskar administration och förbättrar analys

Fröken och elever

Foto: Rickard Westman

I många skolor har man börjat ifrågasätta varför eleverna, som får en allt större del av sin undervisning i digital form, måste ta fram papper och penna när det kommer till att visa sina kunskaper. Det gör att digitala prov är på stark frammarsch, både i Sverige och utomlands.

Processen att införa digitala prov på Viktor Rydbergs gymnasieskolor började med att Lars Lingman, utvecklingsledare med ansvar för IT, hade en diskussion med skolans elever.

- De tyckte att det kändes stressigt och fel att byta till en analog miljö när deras kunskaper skulle utvärderas. Frustrationen låg dels i att det tog mycket längre tid att skriva för hand men också att det var mycket svårare att redigera när svaret väl var skrivet.

Skolan beslutade att införa ett verktyg för digitala prov, och gjorde det tillgängligt för samtliga lärare. Man gjorde det inte obligatoriskt att använda, utan lät spridningen ske från lärare till lärare. Användningen kom snabbt igång, inte minst för att eleverna tryckte på.

- Prov är en stor del av elevernas vardag och det är tydligt att digitala prov underlättar för dem. Vi gjorde tidigt en mindre utvärdering och 89 procent av eleverna svarade att digitala prov minskar stressen, berättar Lars Lingman.

Också lärarna upplever att administrationen kring proven har blivit effektivare. Däremot finns ingen utvärdering av om det inneburit konkreta tidsbesparingar.

Även skolkoncernen Academedia har börjat använda digitala prov, framför allt för att bättre kunna analysera hur eleverna ligger till i ämnet matematik. Koncernen såg att resultaten sjönk och att det fanns stora skillnader mellan olika klasser, årskullar och skolor. En nyckelfaktor för att höja resultaten och säkerställa att samtliga elever åtminstone når en godkänd kunskapsnivå, är att tidigt identifiera på vilken nivå varje elev ligger och inom vilka områden eleven har svårigheter. Koncernens gymnasieskolor har redan tidigare genomfört diagnostiska tester, men det har inte varit ett krav och olika skolor och lärare har använt olika prov.

- Att införa samma diagnostiska prov i hela koncernen var ett stort beslut. För att det skulle tas emot väl av lärarna och eleverna var det nödvändigt att administrationen inte ökade och att proven skulle gå snabbt att genomföra för att inte ta för mycket lektionstid, berättar Peter Hallman som är operativ chef för Academedias gymnasieskolor.

Prov som anpassar svårighetsgrad efter eleven

För att provet skulle vara så heltäckande som möjligt, men ändå gå att genomföra på kort tid var det viktigt att provet var adaptivt. Med det menas att verktyget utifrån elevens svar känner av elevens kunskapsnivå och anpassar svårighetsgraden. Om eleven har många rätt blir provet successivt svårare, medan fel svar gör provet successivt lättare. På detta sätt kan man testa ett stort kunskapsområde på kort tid.

- Genom att genomföra samma prov i samtliga klasser får både läraren och ledningen en idé om var extraresurser och insatser bör läggas. Dessutom ger proven information om inom vilket område både klassen och en enskild elev har svårigheter, vilket kan ligga till grund för diskussioner både inom arbetslaget och mellan lärare och elev, säger Peter Hallman.

Även i andra länder ökar användningen av digitala prov. I Danmark har man till exempel introducerat digitala nationella prov som är obligatoriska för samtliga elever, och i USA har man satsat stort på att ta fram ett verktyg för digitala adaptiva tester i öppen källkod som görs tillgängligt för samtliga USA:s skolor.

Fakta

  • Det finns ett flertal leverantörer av digitala prov i Sverige.
  • Det nationella provsystemet i Sverige utreds just nu på uppdrag av regeringen. Uppdraget ska redovisas den 31/3 2016. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för att digitalisera de nationella proven och föreslå hur, i vilken omfattning och i vilken takt digitaliseringen kan ske.
  • I ett antal kommuner har arbete inletts med digitala prov. Detta innefattar bland annat Malmö stad, Nacka kommun samt Ystads Gymnasium och Carlforska Gymnasiet i Västerås.

Dela