Senast ändrad: 22 augusti 2016

Direkt och elevnära återkoppling med stöd av digitala verktyg

Vad som är möjligt att göra med stöd av it i klassrummet flyttas hela tiden fram. Det finns bland annat digitala verktyg som på olika sätt gör det möjligt att arbeta mer med direkt respons, återkoppling och analys av elevernas arbete. Verktyg som därmed både underlättar och ökar möjligheterna för lärarna att stötta där det bäst behövs. Elevernas lärande synliggörs och resultaten blir bättre.

Tre flickor med surfplatta

I Sigtuna kommun har man valt att införa Office 365 Education på alla förskolor och grundskolor. Det har gjorts som del i den satsning som kallas Sigtunaboxen och som syftar till att utveckla de kommunala grundskolorna. Sigtunaboxen innefattar tre beståndsdelar: bedömning för lärande, information- och kommunikationsteknik och språkutvecklande arbetssätt. Bedömning för lärande innebär ett formativt arbetssätt som i stora drag går ut på att ge eleverna kontinuerlig och direkt respons för att föra dem framåt, samt att målen för arbetet hela tiden är tydliga. Lars Sundberg, som är utvecklingsledare för IKT och skola i Sigtuna, tycker att Office365 är ett bra verktyg i det arbetet.

- Huvudsyftet är att stödja formativ bedömning. Verktyget gör det möjligt att dela dokument mellan elev och lärare, men också mellan lärarna. Vi såg att det fanns ett sug efter ett sådant verktyg i verksamheten.

Lars menar att tekniken varit ett viktigt stöd i att förändra undervisningen.

- Hur det i sin tur påverkat den fantastiska resultatutvecklingen i kommunen är svårt att svara på, men jag tror att den har inverkan både på kort och lång sikt

I Orusts kommun har man valt en liknande tjänst som ger stöd för formativt arbete, Google Apps for Education (GAFE). Även i den är grunden fildelning och det är också den funktionen i verktyget som flest använder sig av. En nyckelfunktion har varit att det lagrade materialet är tillgängligt var man än är och vilken enhet man än använder. I Orust har man även uppskattat att kunna läsa in schemafilerna direkt i kalendern som genereras i Google Apps for Education, vilket gör att eleverna ser dem i sina smarta mobiler.

Anders Wockatz är it-koordinator i Orusts kommun. Han har varit drivande i införandet av Google Apps for Education.

- Lärarna har vant sig vid att systemen man använder är användarvänliga. Fillagringen är riktigt smidig för våra lärare på grund av de intuitiva gränssnitten som lärarna känner igen sig i. Även eleverna säger i våra enkäter att det blivit enklare nu.

I Orust kommun använder man också funktionen Google Classroom, som ingår i Google Apps for Education och som hjälper lärarna att skapa uppgifter, organisera dem och ger möjlighet att ge feedback till eleverna. Det gör det också möjligt att samla alla uppgifter som gjorts inom ramen för en kurs på ett ställe, vilket förenklar arbetet för läraren vid betygsättning.

Fakta

  • It-tjänster som Office 365 och GAFE fyller många funktioner för att underlätta pedagogiskt arbete, men inte alla de behov som en skola har. De är delar av ett systempussel som behöver kompletteras med andra it-tjänster för till exempel summativ bedömning, pedagogisk planering med koppling till läroplanen, för utvecklingsplaner och lagring av information som klassas som känslig och därmed inte får sparas i en molntjänst.
  • Det är viktigt att känna till juridiken kring användning av molnbaserade tjänster. För att underlätta kommuners arbete med detta har SKL tagit fram en vägledning för molnbaserade tjänster.

    Vägledning molntjänster, SKL

Dela