Senast ändrad: 9 januari 2017

It i skolan i Danmark – tar det ett steg längre

Danmark har länge legat i framkant när det gäller digitalisering i skolan. Men både kommuner och regering har insett att det inte går att luta sig tillbaka och vila på gamla meriter. Konkurrensen från andra länder hårdnar och då behövs rejäla satsningar och tydlig styrning.

Synen på it i den danska skolan förändrades 2012 när det statliga bolag som tidigare varit ansvarigt, UNIC, ombildades till Styrelsen för it och lärande. Från att haft fokus på infrastruktur och tillgång blev it i skolan en riktig skolfråga – styrelsen ligger direkt under Undervisningsminsteriet.

- Vi har länge legat i på topp i internationella mätningar när det gäller digitalisering i skolsektorn, men de senaste två-tre åren har vi börjat tappa. Många länder utvecklas snabbare, vi behöver arbeta mer målmedvetet och strukturerat, säger Jakob Harder, som är biträdande chef för Styrelsen för it och lärande.

Har haft en nationell strategi i fem år

Angreppssättet som valts är att både agera stöttande och styrande. En nationell strategi för it i skolan etablerades 2011. Strategin består av fyra fokusområden: att utveckla marknaden för digitala lärresurser, att stärka kunskapen om it-baserat lärande, att säkerställa effektiv infrastruktur i skolor och att stötta användandet av it och digitala lärresurser.

- När det kommer till området infrastruktur är vår bedömningen att eleverna själva har väldigt god tillgång till enheter. Grundprincipen är därför att eleverna tar med sin egen enhet, snarare än att skolan köper in elevuppsättningar, berättar Jakob Harder.

I linje med strategin ligger tillgången till nät i skolornas lokaler nu omkring 99 procent.

- Hos oss är it-pedagogiska metoder och den digitala kompetensen hos lärarna det viktigaste just nu. När vi började med detta 2012 upplevde vi att tillgången och efterfrågan på digitala lärplattformar och digitala pedagogiska verktyg var så dålig att marknaden behövde utvecklas.

Staten och kommunerna har satsat varsin halv miljard

Styrelsen för it och lärande skapade därför en fond för inköp och investering i digitala läromedel och verktyg för skolan. Hittills har regeringen satsat cirka en halv miljard danska kronor på detta arbete, och motsvarande summa har satsats av kommunerna. Jakob Harder menar att detta har lett till att antalet bra digitala verktyg i skolan har mer än fyrdubblats.

Med bra redskap på plats riktas ljuset allt mer på lärarnas digitala kompetens.

- Vi behöver arbeta både med utbildning av nya lärare och fortbildning av den befintliga lärarkåren för att få ett genomslag. Vi har gjort förändringar i läroplanen för lärarutbildningen, men också etablerat nätverk mellan lärare för att utbyta idéer och metoder.

Vill stötta mer än klassiskt lärande

Jakob Harder betonar vikten av att inte bara utveckla digitala utvecklingsmetoder i ämnen som matematik och språk.

- Det vi analyserar och planerar för just nu är att inte bara utveckla de digitala inslagen i konventionella ämnen utan också hur vi kan stödja utvecklingen av kompetenser som är specifika för det 21:a århundradet. Hur kan vi vara kreativa genom att använda teknik?

Ett första steg i det är introduktionen av informatik som ett obligatoriskt ämne i den nya läroplanen för gymnasiet, med fokus på vad teknologi innebär och hur det fungerar. Nu överväger man att introducera samma ämne i lägre årskurser.

- Nyckelfaktorn för vår framgång tror jag är att vi inte fokuserat på en specifik fråga utan att vi arbetar med innehåll, infrastruktur och kompetens parallellt, säger Jakob Harder.

Fakta

  • Strategin för it i skolan etablerades 2011.
  • I januari 2017 beslutas förändringarna i läroplanen för gymnasiet i folketinget.

Dela