Senast ändrad: 22 augusti 2016

Klokare och snabbare beslut när vårdgivare delar information

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för olika vårdgivare att dela journalinformation om patienten samtycker. Med information om patientens hälsotillstånd, vilka läkemedel patienten använder eller är allergisk mot, och vilka övriga vårdkontakter patienten nyligen haft blir övergångarna mellan olika vårdgivare både smidigare och klokare. I Örebro utvärderas nu en mobil version för ambulans, tandvård, rehabiliteringsteam och hemsjukvård.

Bild på två läkare vid dator

I Örebro län började kommuner och landsting tidigt att samarbeta, och när den nationella tjänsten NPÖ introducerades tog man den snabbt i bruk.

Ulrika Landström, E-hälsostrateg i Region Örebro län, tror att nyckeln till att Örebro län blivit så stora användare av NPÖ är att man redan från start såg NPÖ som ett verksamhetsutvecklingsprojekt för att säkerställa informationstillgången mellan vårdgivare och inte som en teknisk anslutning.

-Vi har satsat på gemensamma införandeprojekt för kommun och landsting. En användargrupp med deltagande från länets kommuner och regionen är etablerad. Representanter från verksamheterna träffas därigenom regelbundet för att diskutera vad det finns för utmaningar och förbättringsbehov. Vi har gemensamma styrgrupper, och istället för att varje kommun har sin egen support har regionen en gemensam användarsupport för NPÖ.

Över lag är upplevelsen att NPÖ ger snabbare tillgång till information. Dessutom ökar tryggheten för patienten, som slipper ta ansvar för informationsöverföringen.

- Många patienter växlar mellan att vårdas på sjukhus, i hemmet och på olika former av boenden. Tidigare fick personalen beställa journalkopior per post eller fax och det blev många frågor på telefon. Med direktåtkomst går det snabbt att få en helhetsbild av patientens sjukdomshistoria, vilka mediciner patienten äter och om det pågår annan behandling. Besluten blir snabbare, men också bättre underbyggda, säger Ulrika Landström.

Insyn i pågående behandling

En viktig skillnad är att personalen får inblick i vilken vård patienten deltar i och vad som redan är igång och inplanerat. Som distriktsköterska kan man till exempel se att patienten har en tid hos sin vårdcentral eller sjukhus inom en viss tid eller se om det finns en utredning igång. På så vis kan onödiga besök undvikas.

-Tvärt emot vad de flesta patienter och anhöriga tror är det här information vi inte tidigare haft. Inte minst för äldre patienter kan det vara både svårt och besvärligt att behöva återge hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt.

Eftersom tillgången till NPÖ bara fungerar på plats i själva vårdinrättningen väcktes frågan om en mobil version. Örebro testade en sådan variant i en pilot under 2015.

- Under kvällsjourer åker till exempel hemsjukvården hem till patienter som de inte tidigare känner. Då är det jättevärdefullt att kunna slå upp deras läkemedel och diagnoser, säger Ulrika Landström.

Också ambulansen är positiv till en mobil version av NPÖ. Torbjörn Bergvall arbetar inom ambulanssjukvården i Region Örebro län.

- Vi har ofta väldigt lite information när vi kommer ut till patienterna, kanske bara en textrad. Med åtkomst till NPÖ får vi en bild av sjukdomshistoria redan innan vi kommer fram.

Fakta

  • Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som dokumenterats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.
  • De legala förutsättningarna för tjänsten regleras i Patientdatalagen. Alla visningar av information registreras i en logg.
  • Region Örebro län har använt NPÖ sedan 2009 och var därmed först i Sverige att använda tjänsten både inom kommun och landsting. Sedan september 2012 är alla landsting anslutna till tjänsten.
  • Hösten 2015 genomförde Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun ett pilottest av en mobil version av NPÖ. Bland annat ambulansen, geriatriskt hemrehab team, tandvården och hemsjukvården provade den mobila versionen.

Dela