Hur stor andel medborgare saknar idag fast telefon i hemmet?

Svar (visas efter alternativ valts)

2015 saknade 48 procent av alla hushåll fast telefoni. Andelen hushåll utan fast telefoni har ökat mycket snabbt. 2005 hade så gott som samtliga hushåll fast telefoni. Här finns stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldern 21-30 år saknar 74 procent fast telefoni. Bland 61–75-åringar är motsvarande andel 24 procent.

Källa: ”PTS individundersökning 2015”, Post- och telestyrelsen