Vilka demografiska skillnader finns när det gäller förskole- och lågstadiebarns innehav av egna medieapparater?

Svar (visas efter alternativ valts)

När det gäller de yngre barnens tillgång till egna surfplattor, telefoner och datorer finns tydliga demografiska skillnader. Föräldrarnas utbildningsnivå har störst inverkan. Mönstret är att barn till högutbildade mer sällan äger egna apparater. Det är vanligare att själv äga dator, telefon och surfplatta i gruppen barn med två utlandsfödda föräldrar. Skillnaderna mellan barn i familjer med hög respektive låg hushållsinkomst är relativt små. Man kan alltså dra slutsatsen att ägandet av medieapparater bland de yngre barnen inte är särskilt beroende av materiella förutsättningar, utan beror på föräldrarnas uppfattning om huruvida barnen bör äga en egen apparat eller inte.

Källa: ”Ungar & medier 2015: demografi”, Statens Medieråd