Senast ändrad: 21 maj 2018

Det digitala Malmö närmar sig

”Det digitala Malmö” är Malmö stads kommande inriktning om hur den digitaliserade morgondagen ska se ut. Just nu går den ut på remiss till nämnderna och efter sommaren tas den upp i kommunfullmäktige.

Anders Mellberg

Anders Mellberg

Målet med digitaliseringsresan för oss inom offentlig sektor handlar i grunden om att förbättra invånarservicen och att höja effektiviteten i arbetet.

Det finns två typer av digitalisering. En djup digitalisering, som ger verklig effekt inåt och utåt, och en mer ”ytlig” digitalisering som mest handlar om en skinande front.

Den djupa digitaliseringen är mycket mera värdefull, men också mycket mera krävande. Här handlar det om att förändra organisering, bemanning, roller och processer inom organisationen.

Jag ser också fyra helt avgörande faktorer för att vi ska lyckas med digitaliseringen i kommunen:

  • Det är nödvändigt med en högsta ledning som brinner för djup digitalisering.
  • Det är nödvändigt med en utsedd digitaliseringsledare i ledningen, någon som kan vara generalen som håller ihop organisationens digitala förflyttningar.
  • Vi behöver en ny typ av medarbetare med bred kompetens: Denna medarbetare behöver vara verksamhetsutvecklare som kan kombinera den traditionella verksamhetsutvecklingen med de digitala inslagen och kan måla upp en inspirerande bild av en ny digital verklighet och också realisera den. De här nya medarbetarna behöver behärska den specifika verksamheten, verksamhetsutveckling, it-frågor, och de behöver dessutom vara besjälade av den digitala agendan. De behöver vara strateger och doers på samma gång en slags ”förändringstorped”.
  • Vi måste dessutom gifta ihop den digitala utvecklingen med den traditionella verksamhetsutvecklingen. Annars blir digitaliseringen bara en fråga vid sidan om ”den verkliga” verksamheten. Verksamhetsutveckling och digitalisering är två sidor av samma mynt och de sitter ihop.

Jag är övertygad om att den djupa digitaliseringen är en mycket stor utmaning för kommuner och landsting – inte minst med tanke på bredden i organisationens uppdrag. Därför behöver vi fokusera insatserna.

Steget från analog till digital, finns det något mittemellan? Jag tror att vi just nu är precis mittemellan. Vissa saker har blivit digitaliserade. Vissa steg i processer är digitala, men det finns ofta manuella handgrepp kvar i processerna. Det här är inte automatiskt fel, men det är viktigt att titta på om – och i vilken grad – de manuella handgrepp som fortfarande finns sänker stödet och effektiviteten.

För medborgaren är ju en digital utsida bra, men den verkliga effekthöjningen kommer när hela processen är digital, också på insidan.

Ska allt bli digitalt i framtiden? Kanske ska vi satsa på att bli ”digiloga” – digitalisera där vi har stora volymer, verklig effektiviseringspotential och där det är uppenbart bra att digitalisera.

”Det digitala Malmö” är Malmö stads vision om digitaliseringsarbetet. En inriktning som visar vägen och vart vi ska. Detta är ett brett framtaget, visionärt dokument som nu är på väg till politiken för beslut.

I Det digitala Malmö lägger vi tonvikten på att samhällsservicen står i fokus för digitaliseringen. Vi ser fyra fokusområden, fyra ”arenor” att digitalisera inom:

  • Det digitala mötet
  • Framtidens arbetsplats
  • Den smarta staden
  • Välfärdsutmaningar och sociala innovationer

Effekten vi vill åstadkomma är att digitalisering och ny teknik ska användas för att

1. stärka demokratin och öka inkluderingen – ha aktiva samhällsmedborgare,

2. erbjuda ändamålsenlig och tillgänglig service,

3. öka verkan i samhällsservicen, och

4. öka samspelet i staden.

Det är viktigt att ha med sig att digitalisering inte bara är något som löses centralt, lika lite som verksamhetsutveckling enbart är en central fråga i de flesta organisationer.

För att lyckas måste vi även se det lokala perspektivet – det verksamhetsnära. Det är där uppdraget konkret utförs som digitaliseringen ska ge effekt och det är också där verksamhetsutvecklingen huvudsakligen drivs med en digital tanke integrerad.

Digitaliseringen är en fantastiskt spännande resa. Vi är ingalunda framme. Men jag är övertygad om att vi så småningom kommer att åstadkomma en djup digitalisering. För det är ju en del – en ganska stor del – av lösningen på samhällets utmaningar med ökat servicebehov och mindre resurser. Att digitalisera ger stora förändringar, stora effekter och – potentiellt – enorma förbättringar i samhällsservicen.

Nu är det dags att sätta igång resan på rätt sätt!

Anders Mellberg
Kommunikationsdirektör Malmö stad

Dela