Senast ändrad: 24 maj 2016

En smartare välfärd behövs!

Det behövs en ständig verksamhetsutveckling inom kommunala sektorn för att möta de behoven och förväntningarna hos dem vi är till för.

Lena Micko, ordförande för SKL

Lena Micko

Med hjälp av digitalisering kan välfärdstjänsterna bli mer tillgängliga och enklare att använda. Rätt utnyttjad kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Och det finns stora förväntningar hos invånarna – i den SIFO-undersökning som SKL nyligen låtit göra, anger tre av fyra svarande att de är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Sju av tio är positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen, lika många ser gärna digital teknik i vård och behandling.

Vi vet också att väl fungerande digitala hjälpmedel och verktyg kan göra jobbet smidigare för medarbetarna. Det finns således många faktorer som pekar på att vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter och göra välfärden smartare!

SKL:s roll är att bidra till och stötta en sådan utveckling – och vi behöver göra det tillsammans med er! För det står också klart: varje kommun, landsting och region behöver fortsatt driva på utvecklingen på hemmaplan, men vi behöver också bli betydligt bättre på gemensam utveckling och gemensamma digitala lösningar. Inte minst för att över hela landet kunna möta människors förväntningar och använda skattepengarna på bästa sätt.

Däremot är det i varje kommun, landsting och region som beslut om satsningar ska fattas. Då behövs kompetens och ett modigt ledarskap både hos chefer och förtroendevalda. Och vi behöver bli bättre på att se och förstå vad digitaliseringen kan göra för våra välfärdstjänster och för möjligheterna till mer effektiva arbetssätt. Här har SKL också inlett förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd, där 20 pilotkommuner ska få stöd i att vässa sitt digitaliseringsarbete och där framgångsfaktorer för utveckling ska klarläggas och spridas brett.

Med satsningen Smartare välfärd vill vi på SKL samla ihop olika aktiviteter som pågår för att förändra och vässa välfärden genom digitalisering. Vi vill att det ska vara enkelt att hämta ny kunskap och ta del av goda exempel på utveckling. Webbplatsen www.smartarevalfard.se ska vara en plats för inspiration och ge tillgång till olika stöd och verktyg att använda på vägen till en mer digitaliserad tillvaro.

Enligt vad som sas vid senaste World Economic Forum i Davos, anses digitalisering vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället, nu och för flera år framåt. Låt oss ta detta på allvar, använda de möjligheter som finns och tillsammans skapa en smartare och vassare välfärd.

Lena Micko
Ordförande för SKL

Dela